خنده اش

خنده اش حتی یهودی را هدایت می‌کند مدح حیدر را همین جمله کفایت می‌کند