تخت های خالی

امروز روز خیلی خوبی بود کلی بیمار بدحال بودن که به هوش اومدن کلی بیمار دیگه بودن که مرخص شدن اینجا همون جاییه که چند هفته پیش یه تخت خالی هم پیدا نمیشد …

حیدری از تخت 3

تخت 3 آی‌سی‌یو 4 تخت خیلی بدیه یه خانم جوونی روش بود حالش وخیم شد و نیاز به یه جراحی کوچیک داشت شوهرش همون لحظه اومد و این رو فهمید سنش زیاد بود و خیلی با شخصیت شروع کرد به اشک ریختن بقلش کردم و بهش دلداری دادم دلم طاقت نیاورد گفتم ان‌شالله حالش خوب […]