حضرت شهریار

کجا رواست…

کجا رواست…که از دست دوست هم بِکِشَد؟دلی که این همه از دست روزگار کشید…! شهریار