سالگرد شیرین ترین روزای عمرم

روزایی که دمای هوا 49 درجه بود