مرد میخواهد | علیرضا عصار

فکر کن ظهر، ظهر عاشوراست… در بزنگاه بدترین تهدید… جداً از ما، کدامیک آن‌روز! در کنار حسیــــــــــن میجنگید؟؟؟