بشنوید، دل ما هر چه کشید از تو کشید

دل ما هر چه کشید از تو کشید هر چه از هر که شنید از تو شنید گر سیاه است شب و روزِ دلم باید از چشم تو، از چشم تو دید غنچه از راز تو بو برد، شکفت گل گریبان به هوای تو درید موج اگر دعوی دریا دارد گردن ناز به نام تو […]