نَخَسته

هر روز از 7 صبح بیای جایی که مردم از دم درش هم جرات نمیکنن رد بشن و تا 7 – 8 ساعت بعد یه نفس کار کنی و حتی یک دقیقه هم نشینی به خدا شهیدای زنده شماهائید نَخَسته کاکو