حاج علی وای‌فای

بهش می‌گفتیم حاج علی وای‌فایوای‌فایش به خدا وصله، موذن‌مون بودمیخواستیم زنش بدیم، قبول نکرد و گفت زن دست و پامو میبنده و نمی‌ذاره برم جنگ… مدت‌ها ازش بی‌خبر بودم تا اینکه امروز گفتن مدت ها پیش شهید شده و من بی خبر 😭