راستی برای مرگ آماده ای؟

شهیدمرتضی آوینی: « راستی برای مرگ آماده ای؟اگر الان ملك الموت سر رسد و تو را به عالم باقی فراخواند هر چند با شهادت، آماده ای؟ دیدم كه نه! شهوت زیستن مرا به خاك بسته است، چنگ در خاك زده و ریشه دوانده است و می دانستم كه شهدا را پیش از این كه مرگشان […]