پراکندگی صفوف

برادران عزیزهیچ چیز،به قدرت پراکندگی صفوف،نمی‌تواند انسان و قدرت او را تضعیف کندو او را از هدفش دور کند✌️ امام موسی صدر