کجا رواست…
که از دست دوست هم بِکِشَد؟
دلی که این همه از دست روزگار کشید…!

شهریار