فکر کن ظهر، ظهر عاشوراست…

در بزنگاه بدترین تهدید…

جداً از ما، کدامیک آن‌روز!

در کنار حسیــــــــــن میجنگید؟؟؟