خنده اش حتی یهودی را هدایت می‌کند

مدح حیدر را همین جمله کفایت می‌کند