برادران عزیز
هیچ چیز،
به قدرت پراکندگی صفوف،
نمی‌تواند انسان و قدرت او را تضعیف کند
و او را از هدفش دور کند
✌️

امام موسی صدر