هر روز از 7 صبح

بیای جایی که مردم از دم درش هم جرات نمیکنن رد بشن

و تا 7 – 8 ساعت بعد یه نفس کار کنی

و حتی یک دقیقه هم نشینی

به خدا شهیدای زنده شماهائید

نَخَسته کاکو