بهش می‌گفتیم حاج علی وای‌فای
وای‌فایش به خدا وصله، موذن‌مون بود
میخواستیم زنش بدیم، قبول نکرد و گفت زن دست و پامو میبنده و نمی‌ذاره برم جنگ…


مدت‌ها ازش بی‌خبر بودم

تا اینکه امروز گفتن مدت ها پیش شهید شده

و من بی خبر 😭