امروز روز خیلی خوبی بود

کلی بیمار بدحال بودن که به هوش اومدن

کلی بیمار دیگه بودن که مرخص شدن

اینجا همون جاییه که چند هفته پیش یه تخت خالی هم پیدا نمیشد …