به نام خدا

قبلا تو اینستاگرام مینوشتم ولی عکسای حاج قاسمو پاک کرد آنجا که نام حاج قاسم نیست، قرار نه، فرار باید کرد… شادی روحش صلوات